Nove dimenzije varnosti

Letno poročilo
2015

Uvod

Že 25 let ustvarjamo nove dimenzije varnosti

Zavarovalnica Adriatic Slovenica (AS) je druga največja zavarovalnica na slovenskem trgu; zaupa ji več kot 600 tisoč zavarovancev in je edina zavarovalnica, ki v svojem portfelju nudi vsa zavarovanja: zdravstvena, premoženjska, življenjska in pokojninska.

Naše poslanstvo je zagotavljanje celovite zavarovalne zaščite in prepoznavanje tveganj za večjo varnost posameznikov in podjetij.

Uspešno iščemo najboljše zavarovalne rešitve po primerni ceni. Svojim strankam stojimo ob strani s tisoččlansko ekipo, 366 prodajnimi mesti po vseh slovenskih  regijah in z najsodobnejšimi tehnologijami, ki omogočajo sklepanje prek spleta in mobilnega telefona.

Pri tem zagotavljamo vso strokovno podporo pri izbiri ustreznih kritij in ob nastanku škod.

Inovativni poslovni procesi, novi poslovni modeli, prodajne poti in zavarovalne rešitve, ki jih stranke prepoznavajo in cenijo, sodijo med naše najvišje prioritete.

Pri svojem delu sledimo svojim petim vrednotam: odgovornost, zaupanje, proaktivnost, strast in veselje ter zmagovalna miselnost. Nanje stavimo v medsebojnih odnosih, zrcalimo pa jih tudi navzven, v odnosu do strank, poslovnih partnerjev in vseh drugih deležnikov v okolju.

Prizadevamo si presegati pričakovanja svojih zavarovancev. S sodobnimi in transparentnimi storitvami že 25 let ustvarjamo nove dimenzije varnosti.

Vodstvo

UpravaIzvršni direktorjiDirektorji poslovnih enot

Olimpijski krog varnosti

V AS-u radi postavljamo rekorde! Enega smo dosegli decembra 2015, ko je 5.712 obiskovalcev prvič sklenilo olimpijski krog varnosti okrog Blejskega jezera. Oglejte si nepozabno doživetje v video utrinku!
(avtor: Studio B)

Poslovanje

Predsednik uprave Gabrijel Škof o poslovanju v letu 2015

Pomembnejši finančni in drugi podatki za leto 2015
2015 2014
Obračunana kosmata zavarovalna premija (v mio. EUR) 296,6 297,9
Obračunani kosmati zneski škod (v mio. EUR) 213,4 208,8
Tržni delež 15 % 15,4 %
Poslovni izid pred obdavčitvijo (v mio. EUR) 16,8 23,0
Čisti poslovni izid (v mio. EUR) 14,3 19,3
Finančne naložbe in denarna sredstva (na dan 31. 12.) 573,7 576,4
Kosmate obveznosti iz zavarovalnih pogodb (na dan 31. 12.) 528,7 527,8
Število zaposlenih (na dan 31. 12.) 1.092 1.027
Premija na zaposlenega (v tisoč EUR) 271,7 290,0
Skupna donosnost naložb 2,53 % 9,72 %
Donosnost kapitala (ROE) 13,7 % 19,3 %
Knjigovodska vrednost kapitala (na dan 31. 12.) 100,9 106,9
Knjigovodska vrednost delnice v EUR (na dan 31. 12.) 9,79 10,37
Indeks kapitalske ustreznosti 172 173
Bonitetna ocena BBB- stabilna
(Fitch Ratings)
BBB- stabilna
(Fitch Ratings)

Gibanje kosmatih prihodkov od premij ter odhodkov za škode in čisti izid poslovanja matične družbe v mio. EUR

Vrste zavarovanj
Premoženjska
zavarovanja
Zdravstvena
zavarovanja
Življenjska
zavarovanja
Tržni delež 14,6 % 20,8 % 10,6 %
Kosmate obračunane premije 135,8 milijona EUR 100,6 milijona EUR 60,2 milijona EUR
Kosmate obračunane škode 85,1 milijona EUR 88,5 milijona EUR 39,8 milijona EUR
Povezava na spletno stran

Struktura premije po zavarovalnih področjih

Finančni podatki 2015

Družba Adriatic Slovenica, d. d., je uspešno poslovala v zaostrenih tržnih razmerah in poslovno leto 2015 končala s pozitivnim izidom. Z ugotovljenim čistim poslovnim izidom v višini 14,3 milijona evrov je čista dobičkonosnost kapitala v letu 2015 znašala 13,7 odstotka.

Izkaz finančnega izida po produktnih segmentih kaže:

  • življenjska zavarovanja (pozitivno poslovanje, 4,2 milijona evrov),
  • premoženjska zavarovanja (pozitivno poslovanje, 11,0 milijona evrov),
  • zdravstvena zavarovanja (izguba v obsegu 903,5 tisoč evrov).
Prikaz poslovnega izida

Bilančna vsota zavarovalnice je 31. 12. 2015 znašala 665,4 milijona evrov in se je v primerjavi s predhodnim letom skrčila za 3,1 odstotka. Zmanjšanje se v največji meri nanaša na pripojitev hčerinske življenjske zavarovalnice KD životno osiguranje, d. d., nižji znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem, in na nižjo vrednost terjatev.

Večino sredstev (61,8 %) ob koncu leta 2015 predstavlja premoženje življenjskih zavarovanj, 37,2 % sredstev je uporabljenih pri poslovanju premoženjskih zavarovanj, preostanek pa je namenjenih zdravstvenim zavarovanjem.

Prikaz bilance stanja

Zadovoljni zavarovanci

Ugled (Kline & Partner, 2015)

Poslovna javnost uvršča Adriatic Slovenico na 3. mesto med finančnimi institucijami.

Raziskava Zavarovalniški monitor (2015)

  • Adriatic Slovenica se je med vsemi spontano navedenimi zavarovalnicami uvrstila na 2. mesto.
  • Adriatic Slovenica je dosegla NPS (Net Promotor Score) v vrednosti +12
  • Zavarovanci Adriatica Slovenice so najzadovoljnejši z odzivom zavarovalnice pri uveljavljanju škodnih zahtevkov.

Uveljavljanje škodnih zahtevkov - zadovoljstvo z odzivom zavarovalnice

(Vir: Raziskava Zavarovalniški Monitor 2015, Gfk Slovenija)

Podpora okolju

Usmerjeni smo v
vrhunsko umetnost

Adriatic Slovenica tradicionalno – z donacijami in s sponzorstvi – podpira različne projekte, pobude in akcije nacionalnega pomena ter regijske in lokalne prireditve, ki prispevajo k boljši kakovosti življenja ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Skupno smo leta 2015 podprli več kot 350 različnih projektov. Že 25 let prednostno podpiramo projekte na področju zdravstva, športa, kulture oz. ohranjanja naravne in kulturne dediščine, izobraževanja in preventive, zlasti v prometu.

Zavarovalnica od leta 2005 podpira Simfonični orkester RTV Slovenija, že od ustanovitve pa Avditorij Portorož in Gledališče Koper. Prek AS Fundacije podpiramo nadpovprečno talentirane dijake in študente, v letu 2015 smo podprli dva nova varovanca, Luko Benčiča, jazz kontrabasista, ki je bil sprejet na Akademijo za glasbo v Amsterdamu, in Maxa Čelarja, ki študira na eni izmed najuglednejših fakultet za arhitekturo – Arhitectural Assiociation v Londonu. Septembra je AS Fundacija v sodelovanju s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pripravila zanimivo izobraževalno akcijo za dijake in študente glasbe Za njimi stojimo. Namenjena je pridobivanju predvsem deficitarnih instrumentalistov v Simfoničnem orkestru RTV Slovenija. Družba je leta 2012 pridobila bogato zbirko umetniških del, ki smo jih leta 2013 začeli razstavljati v AS Galeriji, urejeni leta 2014 na sedežu KDG na Dunajski 63 v Ljubljani. V zbirko smo leta 2014 dokupili več del slovenskih in tujih avtorjev (v vrednosti skoraj 13.500 evrov), leta 2015 pa organizirali pet odmevnih razstav umetniških del v lasti družbe in drugih avtorjev.

Stojimo ob strani
našim športnikom

Zavarovalnica je tudi leta 2015 kontinuirano podpirala šport, obenem pa razvijala zavarovalno ponudbo in storitve, namenjene športnikom vseh kategorij. Za vrhunske športnike je skrbela tudi kot uradna zavarovalnica olimpijskih reprezentanc (Teama Slovenia) in državne nogometne reprezentance. Vrh slovenskega športa, Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ), zavarovalnica podpira od leta 1993, 21. decembra 2012 pa je sklenila pogodbo za štiriletni olimpijski ciklus do OI v Riu 2016.

Z Nogometno zvezo Slovenije zavarovalnica sodeluje že 15. leto in je 17. novembra 2014 podpisala pogodbo za ciklus do leta 2016 oz. do evropskega prvenstva v Franciji. Med pomembnejše podpornike športnih projektov se je zavarovalnica leta 2015 znova uvrstila tudi s podporo Kajak klubu Soških elektrarn, Jadralni zvezi Slovenije, med posamezniki pa že četrti zaporedni olimpijski ciklus nadaljujemo sponzorstvo vrhunskemu jadralcu Vasiliju Žbogarju in z letom 2015 smučarju prostega sloga Filipu Flisarju.

Podpora zdravstveni stroki
in varovanje okolja

Na področju zdravstvenih zavarovanj sodelujemo s približno 1.800 izvajalci zdravstvenih storitev in podpiramo izobraževanje ter pobude, ki prispevajo k razvoju in ugledu zdravstvene stroke. Kot glavni pokrovitelj smo že 14. zapored podprli izbor najboljših in najuglednejših slovenskih zdravnikov Moj zdravnik. Ekološko ravnanje družbe in zaposlenih je vsakdanja praksa, zaposleni so ozaveščeni in aktivni. Čeprav zavarovalništvo ni ekološko sporna dejavnost, družba zmanjšuje ogljični odtis na najrazličnejše načine, med drugim z naložbami v energetsko obnovo prostorov in nakup ekološko ustreznejših avtomobilov.

Krog varnosti

Vsi potrebujemo svoj KROG VARNOSTI.

Leta 2015 je bil ključni cilj naše strategije povečanje zavarovalne zaščite strank, vodila pri delu pa so potrebe in želje naših zavarovancev. Pomembna konkurenčna prednost zavarovalnice je celovita zavarovalna zaščita – popoln krog varnosti in vsa ponudba zavarovanj ter storitev pod eno streho, saj strankam zagotavljamo premoženjska, zdravstvena, življenjska in najsodobnejša pokojninska zavarovanja. Razvijamo nove, inovativne rešitve, ki strankam zagotavljajo varnost v vseh življenjskih obdobjih, storitve dostavljamo prek sodobnih prodajnih kanalov ter ponudbo zaokrožujemo s celostno prodajno in poprodajno storitvijo ter z učinkovitim reševanjem škod.

Krog varnosti in celovite rešitve zagotavljajo zavarovancem pomembne finančne prihranke in številne ugodnosti. Obstoječim zavarovanjem stranke dodajo le tista, ki jih oni in njihova družina zares potrebujejo; tako sklenejo svoj krog varnosti. Ob tem poenostavijo zavarovanja in pomembno prihranijo.